28 thoughts on “Rùa nước tai đỏ được làm thú cưng trong nhà | Người quê ở phố

  1. Đang nuôi rùa tai đỏ trog nhà thấy .n nói nó guy hiểm e thấy lo lo.tự nhiên thaya rùa cuẩ cũng có động lực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *