4 thoughts on “đi thăm bảo tàng chiến tranh Hàn Quốc !

  1. Thỉnh thoảng thấy bạn nổ tiếng Anh ghê lắm ,mà có mỗi chữ weight là trọng lượng (cỗ pháo trên 3 tấn ) mà bạn lại nói là trọng lượng thuốc nổ gì đó thì thật kỳ (mà lại có mấy gam một quả pháo, chắc là quả pháo tép ) !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *