16 thoughts on “Cha và con – Chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979

  1. đa số toàn dân quân với số ít lính mới. còn quân chủ lực của quân đoàn 2 còn đang bên cam. chưa rút về kịp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *