30 thoughts on “Liều Mạng Cứu Bác Chăn Bò Thoát Khỏi Cặp Rắn Hổ Mang Chúa Vàng 20kg Khổng Lồ | Giant King Cobra

  1. Hội này cứ mang loài rắn bị cấm săn bắt trong sách đỏ vn ra đùa mong các cơ quan nhà nước vào cuộc bỏ tù hội này đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *