21 thoughts on “PHÁT HIỆN TƯỢNG KỲ LÂN ĐỒNG HAI ĐẦU NẶNG 50kG Ỡ MŨI CÀ MAU

  1. CON VẬT LẠ CHƯA TỪNG THẤY, VẬT TRẤN YỄM KO BIET ĐƯỢC.THEO TÔI NÓ LÀ VẬT MANG ĐẾN HÊN HAY XUI MÀ THÔI

  2. Phải chi lúc mô bụng lấy chia ra đồng đều phải tốt ko.1 mình dành hết tham lam wá nhà nước lấy hết có khi phải đi tù

  3. Chắc của ghe lớn lúc trước đi rớt hay đắm tàu rời thời gian sau sóng biển đưa lên mặt cát roi các em phát hiện

  4. Đồ chấn yểm ở sông đó mà tỳ hu một sừng đùng chấn áp âm khí yêu ma và tăng tài lộc cho đất đai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *