6 thoughts on “Tóm tắt Chiến tranh Nha phiến lần 1 (1839 – 1842) | Chiến tranh thuốc phiện Anh – Trung Quốc

  1. Bạn ơi, giọng bạn hơi gắt, nên chỉnh cho ấm tẹo nữa, vậy sẽ nghe hay hơn.Còn nội dung thì ọk r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *