7 thoughts on “Chiến tranh biên giới 1979: Sống dậy qua lời kể | VTC

  1. chúng tôi cảm ơn các chiến sĩ vầ các chiến sĩ đã hi sinh tôi sẽ nhớ mái ngày này tôi cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *