5 thoughts on “Ai là triệu phú | Người chơi Phạm Văn Thành Công (xx?/2007)

  1. Câu 6: Bản tuyên ngôn độc lập đọc ở quảng trường Ba Đình là bản tuyên ngôn độc lập thứ mấy ở nước ta?
    A: 1
    B: 2
    C: 3 (Đúng)
    D: 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *